Reklamační řád

1) Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.
 2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací list.
 3. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
 4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.


2) Způsob podání reklamace

 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  1. na e-mailovou adresu [email protected] .cz
  2. poštou na adresu dodavatele
 • Kupující je povinen uvést :
  1. číslo objednávky
  2. doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
  3. nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

 • Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího – Aksana s.r.o., obchodní oddělení, Náměstí 31, 538 25 Nasavrky a to pomocí přepravní společnosti nebo pošty (služba obchodní balík). Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

 • Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

 • K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu potvrzujícího nákup zboží a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.

3) Povinnost prodávajícího

 • O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit.

 • Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku.

 • Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit.

4) Definice některých pojmů reklamačního řízení

 • Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady.

 • Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, po němž má kupující nárok na vrácení obvyklé kupní ceny oproti vrácení výrobku, přičemž výše vracené částky může být snížena v případě nadměrného opotřebení výrobku.

 • Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového výrobku stejného druhu oproti vrácení výrobku kupujícím.

 • Úměrnost požadavku na výměnu výrobku je dána, pokud by vzhledem k charakteru vady nebyla oprava výrobku ekonomická, což posuzuje prodávající.

5) Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2004. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.