Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ

 • Aksana s.r.o., Náměstí 31, 538 25 Nasavrky
 • Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2008 do doby vydání nových obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonem, e-mailem nebo textovou zprávou, které je realizováno po předchozím obdržení elektronické či písemné objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

 • Fakturu zasíláme v zásilce, pokud není smluven jiný způsob doručení.
 • Odpověď na častý dotaz – faktura neobsahuje vůbec nebo nemá originální podpis nebo razítko
  • Daňový doklad ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a novela 360/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
   Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
   Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.
 • Naše vydaná faktura – daňový doklad, slouží zároveň jako hlavní záruční list
 

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Storno objednávky ze strany kupujícího
  • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
  • Každá potvrzená objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek , případně náklady na opětovné odeslání zásilky.
  • Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele materiálových komponent pro výroby čepice. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 

DODACÍ PODMÍNKY

 • Expedice předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů na skladě a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, v případě nutnosti zařazení objednaného zboží do výroby je dodací lhůta zpravidla do 30 dnů, eventuelně po domluvě s kupujícím.
 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Daňový doklad může být na vyžádání zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem.
 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písemném provedení v sídle prodávajícího.
 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní či obchodní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 

PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou Aksana s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.aksana.cz.